เงื่อนไข การเช่ารถ

  • ชั่วโมงในการเช่า 24 ชั่วโมง ฟรีเหลดได้ 1 ชั่วโมง
  • ส่งรถช้าจากจากเวลาที่กำหนดไว้ ปรับ 100 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง
  • ส่งรถช้าเกิน 5 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน
  • ผู้ขับขี่ต้องทำเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น
  • เอกสารการเข่ารถต้องเป็นคนเดียวกับผู้ทำสัญญาเท่านั้น
  • ฟรีค่ามัดจำ เมื่อลูกค้าแสดงตั๋วเครื่องบิน

เอกสาร หลักฐาน การเช่ารถ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่